en

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.silesiafilmcommission.pl

Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej silesiafilmcommission.

  • Data publikacji strony internetowej: 2013-11-20.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1.1.1 - złożone elementy graficzne

1.1.1 – brak opisów alternatywnych

3.1.1 – są dokumenty niedostępne cyfrowo i bez alternatywy

3.3.2 - brak opisów etykiet formularzy

3.3.2 – pole formularza ma niezrozumiałą informację

4.1.2 – brak opisów elementów cyfrowych

4.1.2 – przestarzałe elementy kodu

4.1.2 – błędne opisy pól formularzy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wojciech Kordeusz, w.kordeusz@swiatowid.katowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 511 555 669. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich).

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Silesiafilmcommission - Kino Kosmos 40-087 Katowice ul. Sokolska 66 Kino Kosmos w Katowicach stale dostosowuje swój budynek dla osób o szczególnych potrzebach. We wszystkich przestrzeniach dążymy do pełnej dostępności.

•Biuro silesiafilmcommission

•Lokalizacja i wejście Obecnie wejście do części administracyjnej nie posiada podjazdu ani innych udogodnień dla osób poruszających się na wózkach. Do wejścia prowadzi chodnik z częściowym podjazdem. Podjęte zostaną czynności, aby umożliwić podjazd pod same drzwi. Po wejściu do biur na poziomie parteru nie występują inne utrudnienia w ciągu komunikacyjnym. Na ulicy Morcinka, obok wejścia do części administracyjnej znajduje się najbliższe, ogólnodostępne miejsce parkingowe z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnością. Miejsce oddalone jest około 70 m od wejścia do segmentu biurowego. Obecnie część ta nie ma osobnej toalety dostosowanej do osób o szczególnych potrzebach.