en

Regulamin ŚFF 2022

REGULAMIN

Śląskiego Funduszu Filmowego 2022

 

 

§ 1 Cele główne i założenia

 

 1. Fundusz utworzony jest przy Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach, zwanej dalej „Instytucją”, która zarządza Funduszem.
 2. Celem Śląskiego Funduszu Filmowego, zwanego dalej “Funduszem”, jest finansowe wspieranie, na niżej określonych zasadach, produkcji filmowych o wysokich walorach artystycznych, związanych z województwem śląskim tematycznie lub poprzez mie­jsce realizacji.
 3. Środki posiadane przez Fundusz pochodzą z corocznej dotacji z budżetu Województwa Śląskiego oraz wpływów uzyskanych z eksploatacji filmów koprodukowanych w ramach Funduszu. W 2022 roku z budżetu Województwa Śląskiego przeznaczono na Śląski Fundusz Filmowy kwotę: 1 000 000 złotych.
 4. W przypadku nieotrzymania dotacji, o której mowa w ust. 3 powyżej Instytucja zastrzega sobie możliwość wstrzymania postępowania konkursowego.

 

 

§ 2 Wnioskodawcy i zasady naboru

 

 1. Wnioski do Funduszu mogą składać wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie produkcji filmowej.
 2. Każdy podmiot może złożyć jeden wniosek w danej edycji Funduszu.
 3. Z konkursu wyklucza się wnioski dotyczące filmów szkolnych lub studenckich realizowanych w ramach procesu dydaktycznego.
 4. Wnioski do Funduszu należy sporządzić w języku polskim według aktualnego formularza. Aktualny formularz wniosku udostępniony jest na stronach internetowych: www.silesiafilm.com oraz www.silesiafilmcommission.pl. Formularz wniosku o dofinansowanie produkcji filmu wraz z wykazem obowiązkowych załączników stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w wyznaczonym terminie w formie plików przesłanych elektronicznie za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem podanym w ogłoszeniu o naborze. Termin naboru podany zostanie w ogłoszeniu opublikowanym na stronach: www.silesiafilm.com oraz www.silesiafilmcommission.pl Termin uważa się za zachowany, jeżeli formularz zostanie wysłany do godziny 23:59 w dniu 28.02.2022 r. Formularze wysłane po terminie nie będą przyjmowane. Jeżeli w trakcie weryfikacji formalnej wniosku zostanie ustalone, że został on złożony z przekroczeniem terminu, to w takim przypadku dany wniosek zostanie odrzucony.
 6. Do Funduszu nie mogą być składane wnioski dotyczące filmów, które przed datą aplikowania miały jakikolwiek publiczny pokaz lub których produkcja zakończona została na etapie wykonania kopii wzorcowej.
 7. Do Funduszu nie mogą być składane wnioski dotyczące filmów, w których realizacji uczestniczą lub będą uczestniczyli pracownicy Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w następujących zawodach: producent, reżyser, operator obrazu, scenarzysta, kierownik produkcji.
 8. Projekt, który nie uzyskał wsparcia finansowego w danej edycji naboru wniosków, może być składany do Funduszu w kolejnych edycjach.
 9. Projekt który otrzymał wsparcie finansowe w kwocie niższej niż wnioskowana, może zostać dofinansowany ponownie w kolejnej edycji Funduszu, maksymalnie do łącznej kwoty równej wysokości wnioskowanych pierwotnie środków.
 10. Instytucja przechowuje każdy złożony do Funduszu wniosek wraz z załącznikami, niezależnie od decyzji dotyczącej dofinansowania projektu.

 

 

§ 3 Warunki udziału w produkcji

 

 1. W wyniku rozstrzygniętego postępowania Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach staje się koproducentem wyłonionych produkcji.
 2. Instytucja może pokryć do 50% kosztów uczestnictwa w przedsięwzięciu.
 3. Jedna kopia filmu zostanie przekazana na rzecz Instytucji na nośniku uzgodnionym w umowie.
 4. Na terenie województwa śląskiego musi zostać wydatkowane minimum 150% wkładu koprodukcyjnego Instytucji.
 5. Minimum 5% budżetu filmu stanowi wkład własny producenta (finansowy, rzeczowy lub mieszany) pochodzący z innych źródeł niż od podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych. W przypadku koprodukcji międzynarodowych mniejszościowych, powyższa zasada dotyczy części polskiej całkowitego budżetu produkcji.
 6. Udział Instytucji w przychodach z eksploatacji filmu jest ujęty w recoupment planie, który stanowi załącznik do umowy koprodukcyjnej i może być wyższy niż procentowy udział w planie finansowania filmu.
 7. Koszty regionalnej premiery filmu na terenie województwa śląskiego, zorganizowanej przed datą wejścia filmu do kin w Polsce, ponosi producent. Instytucja Filmowa „Silesia-Film” udostępnia salę kinową na zorganizowanie pokazu filmu. Całość wpływów biletowych z regionalnej premiery stanowi przychód Instytucji Filmowej „Silesia-Film”.
 8. Szczegółowe warunki udziału Instytucji w produkcji i eksploatacji filmu oraz zasady organizacji premiery zostaną określone w umowie koprodukcyjnej. Podstawowe obowiązkowe zapisy umowy koprodukcyjnej zawarte są w istotnych warunkach umowy koprodukcyjnej, stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

 

§ 4 Tryb oceny wniosków

 

 1. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wniosku, Instytucja wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia drogą mailową, na adres wskazany we wniosku,
  w ciągu 7 dni roboczych. Termin uważa się za zachowany, jeżeli uzupełnienia wpłyną na podany adres email w ciągu 7 dni roboczych od daty wysłania informacji. Nieusunięcie uchybień w terminie lub niepełne uzupełnienie wniosku powoduje jego odrzucenie.
 2. Bez wzywania do uzupełnienia braków formalnych odrzucone zostają wnioski nie spełniające następujących wymogów:

a)    Brak powiązania produkcji z województwem śląskim tematycznie lub poprzez miejsce realizacji.

b)    Złożenie wniosku przez inny podmiot niż określony w §3 ust. 1 niniejszego regulaminu.

 1. Instytucja odrzuca wniosek, przed skierowaniem go do oceny eksperckiej, w sytuacji, gdy podmiot składający wniosek jest związany z Instytucją umowami koprodukcyjnymi dotyczącymi więcej niż jednego filmu, który nie został jeszcze ukończony; Instytucja może odrzucić także wniosek podmiotu związanego
  z Instytucją umową koprodukcyjną dotyczącą filmu, którego termin zakończenia produkcji był aneksowany w trakcie obowiązania umowy z przyczyn innych niż działanie siły wyższej.
 2. Wniosek, który spełnia wymogi formalne Instytucja przekazuje do oceny eksperckiej.
 3. W ocenie projektów brane są pod uwagę m.in. następujące kryteria:

a)    walory artystyczne projektu,

b)    powiązanie produkcji z województwem śląskim tematycznie i poprzez miejsce realizacji, w tym ilość dni zdjęciowych w regionie,

c)    spodziewany efekt ekonomiczny realizacji,

d)    założenia dotyczące dystrybucji filmu,

e)    doświadczenie producenta i reżysera, a w przypadku debiutantów zaangażowanie w produkcję doświadczonych koproducentów i twórców,

f)     przebieg dotychczasowej współpracy Instytucji z wnioskodawcą i producentem wykonawczym.

 1. Projekty filmów oceniane są przez grupę ekspertów, osobną dla każdego rodzaju filmowego. Nazwiska ekspertów publikowane są wraz z ogłoszeniem wyników konkursu. Wnioski dotyczące filmów fabularnych ocenia trzech ekspertów, wnioski dotyczące filmów dokumentalnych i animowanych – dwóch ekspertów.
 2. Eksperci Funduszu pracują za wynagrodzeniem. Środki na wynagrodzenia ekspertów pochodzą z budżetu Funduszu.
 3. Eksperci wypełniają karty oceny projektu, stanowiące złącznik nr 4 do Regulaminu.
 4. W ocenie projektu nie mogą brać udziału osoby, które w jakikolwiek sposób uczestniczą w ocenianym projekcie, a także są lub będą w przyszłości z nim związane. Przed przystąpieniem do pracy eksperci podpisują stosowne oświadczenie.
 5. Ocena punktowa projektu przekazywana jest Producentowi na pisemny wniosek.
 6. Eksperci uczestniczą w wybranych posiedzeniach Komisji ŚFF. Instytucja ma prawo do przeprowadzania posiedzeń Komisji drogą telekonferencji.
 7. Instytucja może zwrócić się do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej lub innych Regionalnych Funduszy Filmowych z prośbą o konsultację i dodatkową ekspertyzę wniosków i rozliczeń.
 8. Rozpatrzenie wniosków następuje w ciągu 120 dni od daty, w której upływa termin ich składania.

 

 

§ 5 Komisja

 

 1. W skład Komisji Śląskiego Funduszu Filmowego wchodzą:

a)    Dyrektor Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach,

b)    Zastępca dyrektora Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach,

c)    Przedstawiciel radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.

 1. Procedurę prac Komisji określa odrębny regulamin.
 2. Komisja ustala listę wnioskodawców zapraszanych do negocjacji oraz proponowaną wysokość wkładu koproducenckiego, biorąc pod uwagę opinię ekspertów oraz dostępne środki finansowe.
 3. Komisja może ustalić listę rezerwową wnioskodawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji w przypadku, gdy którykolwiek z wnioskodawców, o których mowa w ust. 3 powyżej, nie zawrze umowy w terminie określonym w § 6 ust. 1.
 4. Listę wnioskodawców zaproszonych do negocjacji Instytucja umieszcza na stronach internetowych: www.silesiafilm.com oraz www.silesiafilmcommission.pl.
 5. Instytucja zawiadamia zaproszonych do negocjacji wnioskodawców za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku.
 6. Od decyzji Komisji wnioskodawcom nie przysługuje odwołanie.

 

 

§ 6 Umowa Koprodukcyjna

 

 1. Instytucja przygotowuje projekt umowy koprodukcji oraz ustala z wnioskodawcą termin jej podpisania, nie później niż 60 dni od daty ogłoszenia listy podmiotów zaproszonych do negocjacji.
 2. Warunkiem rozpoczęcia negocjacji jest przedstawienie przez wnioskodawcę
  w terminie 14 dni od daty ogłoszenia listy podmiotów zaproszonych do negocjacji wszystkich podpisanych umów, na podstawie których nastąpi finansowanie filmu. W przypadku dotacji z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej honorowana jest aktualna promesa dyrektora PISF oraz informacja z PISF potwierdzająca dostarczenie przez producenta wszystkich wymaganych do podpisania umowy dokumentów.
 3. Warunkiem zawarcia umowy koprodukcji jest złożenie przez producenta weksla własnego in blanco; w przypadku, gdy producentem jest osoba prawna, weksel ten powinien zostać poręczony przez wszystkie osoby uprawnione do prowadzenia jej spraw. Podpisana przez strony umowa przekazywana jest do realizacji.
 4. Środki finansowe, przyznane na koprodukcję, przekazywane są przelewem na konto podane w umowie na podstawie faktur wystawionych przez Producenta w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Instytucję. O ilości rat, w jakich następuje przekazanie środków decyduje Instytucja. Informacja o ilości rat zawarta jest
  w umowie koprodukcyjnej.
 5. Wnioskodawca zobowiązany jest zamieścić w materiałach promocyjnych oraz
  w czołówce i napisach końcowych filmu informację o udziale w produkcji Instytucji, Śląskiego Funduszu Filmowego (Silesia Film Commission) oraz Województwa Śląskiego, zgodnie z warunkami określonymi w umowie.
 6. Instytucja może odstąpić od podpisania umowy koprodukcyjnej w przypadku, gdy założenia projektu, któremu został przyznany wkład koprodukcyjny uległy zmianom, m.in. ilość dni zdjęciowych realizowanych na terenie woj. śląskiego, reżyser, obsada lub inne zmiany, które przełożą się na efekt końcowy przedsięwzięcia inny od zakładanego na etapie wyboru wniosku do dofinansowania.

 

 

§ 7 Rozliczenie przyznanych środków

 

 1. Po wydatkowaniu środków finansowych przyznanych przez Fundusz wnioskodawca, w terminie określonym w umowie, przedkłada Instytucji rozliczenie finansowe wkładu koprodukcyjnego, którego wzór stanowi załącznik do umowy koprodukcyjnej, w którym przedstawia rozliczenie poniesionych wydatków do kwoty wkładu koprodukcyjnego Instytucji. Do rozliczenia dołącza się potwierdzone za zgodność
  z oryginałem kserokopie rachunków i faktur lub skany tych dokumentów, wraz
  z dowodami zapłaty dokumentującymi wydatkowanie kwoty otrzymanej ze środków Funduszu.
 2. Po zakończeniu produkcji wnioskodawca przedstawia raport końcowy oraz powykonawcze zestawienie wydatków.
 3. Nierozliczenie przyznanej kwoty w terminie określonym w umowie skutkuje obowiązkiem zwrotu przekazanych środków wraz z odsetkami ustawowymi od zobowiązań podatkowych.
 4. Instytucja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli dokumentów, na podstawie których wydatkowano środki z Funduszu. Kontrola ta może odbyć się w okresie do 5 lat od daty przedstawienia powykonawczego zestawienia wydatków
  o którym mowa w § 7 ust. 2.
 5. Ze środków uzyskanych z Funduszu mogą być pokrywane wyłącznie wydatki kwalifikowane.
 6. Wydatkami kwalifikowanymi w ramach realizacji produkcji filmowej są wydatki, które zostały faktycznie poniesione przez wnioskodawcę i spełniają następujące kryteria:

a)    są celowe - zostały poniesione w związku z produkcją filmu, na którego realizację zostało przyznane dofinansowanie; są niezbędne do realizacji zadania, bezpośrednio związane z harmonogramem realizacji,

b)    są uwzględnione w kosztorysie (budżecie) załączonym do umowy,

c)    są wynikiem racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

d)    zostały poniesione w okresie od 01.01.2022 r. do dnia określonego w umowie,

e)    są rzetelnie udokumentowane i możliwe do zweryfikowania w ewidencji finansowej wnioskodawcy,

f)     są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,

g)    dotyczą usług wykonanych lub towarów dostarczonych (nie podlegają rozliczeniu płatności zaliczkowe).

 1. Ze środków Funduszu można pokryć wyłącznie wymienione niżej wydatki:

a)    Honoraria, za wyjątkiem:

 • wynagrodzeń przysługujących z tytułu wszelkich funkcji pełnionych przez wnioskodawcę, który prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna (zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej),
 • zaliczek na honoraria,
 • stałych wynagrodzeń etatowych pracowników wnioskodawcy.

b)    Wydatki na prowadzenie księgowości i doradztwa prawnego związanego z realizacją danego filmu, jeżeli czynność ta zostanie wyraźnie określona na rachunku lub fakturze.

c)    Wydatki na zakup środków inscenizacyjnych (scenografia, kostiumy), pod warunkiem wcześniejszego ustalenia z Instytucją zasad administrowania przez Producenta tymi środkami oraz postępowania z nimi po zakończeniu produkcji.

d)    Wydatki na transport, tylko na podstawie rachunków i faktur wystawionych przez firmy zewnętrzne, wykazane jako usługi obce za wyjątkiem transportu osób (taxi, PKP, komunikacja miejska itp.).

e)    Wydatki na posiłki profilaktyczne osób pracujących na planie zdjęciowym, zgodnie z przepisami BHP.

f)     Wydatki dot. czynności notarialnych i opłat skarbowych, jeżeli są bezpośrednio związane z produkcją filmu i konieczne do jego realizacji.

g)    Podatek VAT, gdy jest poniesiony przez wnioskodawcę, któremu nie przysługuje prawo do odliczenia tego podatku (nie jest płatnikiem podatku VAT).

h)    Wydatki dot. usług obcych i materiałów, nie wymienionych powyżej, związanych bezpośrednio z produkcją danego filmu i udokumentowanych fakturami i rachunkami uwzględniającymi rodzaj usługi.

i)      Podatki od umów cywilno-prawnych odprowadzonych w terminie wskazanym w umowie na poniesione wydatki.

 1. Dokumenty, na podstawie których następuje rozliczenie produkcji wspartej przez Fundusz, powinny zawierać:

a)    opis uzasadniający celowość wydatku,

b)    czytelny podpis osoby odpowiedzialnej merytorycznie za poniesiony wydatek,

c)    klauzulę, o treści: „Wydatki w kwocie …… zostały sfinansowane ze środków Śląskiego Funduszu Filmowego, przyznanych w 2022 roku” z podpisem osoby odpowiedzialnej za rozliczenie finansowe,

d)    dowodem księgowym są faktury i rachunki oraz umowy cywilno-prawne wraz z rachunkami.

 1. Nie dopuszcza się rozliczania wydatków na podstawie paragonów (za wyjątkiem paragonów do kwoty 450 zł brutto z NIP-em nabywcy) czy też oświadczeń o poniesionych wydatkach.
 2. Dokumenty księgowe sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
 3. Ze środków pozyskanych z Funduszu nie można pokrywać wydatków nieudokumentowanych, niewłaściwie udokumentowanych bądź też nie związanych bezpośrednio z projektem, nadmiernych i nieracjonalnych.
 4. Ze środków pozyskanych z Funduszu nie można również pokrywać wydatków zakupu środków trwałych i wyposażenia biurowego, wydatków, kosztów amortyzacji, wydatków poniesionych na wykonanie kopii pokazowych w ilości powyżej 1 sztuki, wydatków poniesionych na promocję oraz wszelkich wydatków związanych z podróżami służbowymi (transport osób, hotele, diety itp.).
 5. Nie dopuszcza się rozliczania dokumentów zbiorczych wnioskodawcy, których nie można jednoznacznie powiązać z daną produkcją (np. ogólna faktura za prąd, wodę, telefony, stałe wynagrodzenie etatowych pracowników wnioskodawcy itp.).

 

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 

 1. Złożenie wniosku do Funduszu jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu.
 2. Złożenie wniosku do Funduszu, wybór wniosku przez Komisję, jak również rozpoczęcie negocjacji przez Instytucję z producentem, nie zobowiązuje Instytucji do zawarcia umowy koprodukcji, nie stanowi przedwstępnej umowy koprodukcji, bądź źródła jakichkolwiek zobowiązań Instytucji względem producenta.
 3. W uzasadnionych przypadkach Instytucja może zmodyfikować treść niniejszego Regulaminu. Treść modyfikacji zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie Instytucji. Modyfikacja Regulaminu jest wiążąca dla wszystkich uczestników konkursu.
 4. Ewentualne spory związane lub wynikające z niniejszego Regulaminu rozstrzygane będę przez sąd właściwy dla miasta Katowic.

 

 

 

Załączniki:

 1. Formularz wniosku o dofinansowanie produkcji filmu.
 2. Istotne warunki umowy koprodukcyjnej.
 3. Karty oceny projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula dopełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych stosownie do obowiązującej w Instytucji Filmowej „SI-LESIA-FILM” w Katowicach polityki ochrony danych osobowych i wymagań rozporządzenia Komisji Europejskiej i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych reprezentujących kontrahenta i wskazanych do wykonywania umowy

1)   Administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Instytucja Filmowa „SILESIA-FILM” w Katowicach przy ul. Górniczej 5, 40-008 Katowice, zwana dalej „Administratorem”.

2)   Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: daneosobowe@silesiafilm.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w pkt. 1.

3)   Pana(-i) dane osobowe zostały udostępnione Administratorowi przez kontrahenta, którego Pan(-i) reprezentuje, bądź po-zyskane zostały z rejestrów publicznych (CEIDG, CIKRS).

4)   Zakres Pana(-i) danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje dane niezbędne do weryfikacji Pana(-i), jako upoważnionego przedstawiciela kontrahenta lub osoby wskazanej do wykonywania umowy.

5)   Pana(-i) dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy łączącej Administratora z reprezentowanym przez Pana(-ią) kontrahentem – podstawą prawną przetwarzania Pana(-i) danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu możliwości identyfikacji kontrahenta i reprezentującego go podmiotu, w tym na potrzeby ewentualnego dochodzenia roszczeń.

6)   Pana(-i) dane osobowe mogą zostać przekazane zleceniodawcom/zleceniobiorcom oraz innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z wykonywaniem umowy, zwłaszcza przewoźnikom, dostawcom systemów teleinformatycznym i usług IT, podmiotom świadczącym usługi rachunkowe, prawne, zakładom ubezpieczeń, a także udostępnione innym osobom na warunkach i w trybie dostępu do informacji publicznej.

7)   Pana(-i) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonywania umowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie Pana(i) dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości.  

8)   Przysługuje Panu(-i) prawo do dostępu do Pana(-i) danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych ze względu na Pana(i) szczególną sytuację, a także prawo do przenoszenia danych.

9)   Niezależnie od powyższego przysługuje Panu(-i) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan(-i), że przetwarzanie Pana(-i) danych osobowych narusza przepisy prawa.

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

1)   Administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Instytucja Filmowa „SILESIA-FILM” w Katowicach przy ul. Górniczej 5, 40-008 Katowice, zwana dalej „Administratorem”.

2)   Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: daneosobowe@silesiafilm.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w pkt. 1.

3)   Pana(-i) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

a)   art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu niezbędnym do podjęcia działań na Pana(-i) żądanie w celu zawarcia i wykonywania umowy;

b)   art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego;

c)   art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu uzasadnionego interesu Administratora w postaci ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

4)   Pana(-i) dane osobowe mogą zostać przekazane zleceniodawcom/zleceniobiorcom oraz innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z wykonywaniem umowy, zwłaszcza przewoźnikom, dostawcom systemów teleinformatycznym i usług IT, podmiotom świadczącym usługi rachunkowe, prawne, zakładom ubezpieczeń, a także udostępnione innym osobom na warunkach i w trybie dostępu do informacji publicznej.

5)   Pana(-i) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonywania umowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie Pana(i) dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości.   

6)   Przysługuje Panu(-i) prawo do dostępu do Pana(-i) danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych ze względu na Pana(i) szczególną sytuację, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, co do otrzymywania treści handlowych od Administratora.

7)   Niezależnie od powyższego przysługuje Panu(-i) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan(-i), że przetwarzanie Pana(-i) danych osobowych narusza przepisy prawa.

8)   Podanie danych jest wymagane przez Administratora dla zawarcia i wykonywania umowy; odmowa podania danych będzie skutkowała niemożliwością zawarcia i wykonywania umowy.