en

O Śląskim Funduszu Filmowym

      Regionalny fundusz filmowy to doskonałe narzędzie w ręku producentów i twórców, którzy szukają sposobu na finansowanie swoich projektów. Każdego roku, dzięki naszym wkładom koproducenckim, powstaje w regionie kilkanaście filmów – pełnych metraży, filmów krótkich, dokumentów i animacji, które poprzez swój temat lub po prostu dzięki miejscu realizacji, związane są z województwem śląskim.

 

        Celem naszej pracy nie jest wyłącznie finansowanie produkcji. Każdy współprodukowany przez nas film oznacza pracę dla związanych z naszym regionem przedsiębiorców – nie tylko ludzi kina, ale także usługodawców, aktorów, statystów. To zysk dla restauracji, hoteli, często całych miast zaangażowanych w przygotowanie konkretnego projektu.

Od chwili ogłoszenia przez nas pierwszego konkursu w 2008 roku przyczyniliśmy się do powstania takich filmów jak „Jesteś Bogiem” Leszka Dawida, „Kret” Rafaela Lewandowskiego czy „Senność" Magdaleny Piekorz. W sumie jesteśmy dziś koproducentem ponad 30 filmów.

 

      Śląski Fundusz Filmowy otwiera przed producentami dwie drogi aplikowania o środki na realizację filmów: tradycyjną oraz crowdfundingową. O dofinansowanie ze środków ŚFF mogą ubiegać się projekty, które są powiązane z województwem śląskim tematycznie lub poprzez miejsce realizacji. Instytucja Filmowa SILESIA FILM udzielając wsparcia, staje się koproducentem z wkładem finansowym, a środki uzyskane z koprodukcji zasilają Fundusz, który dzięki temu w kolejnych latach może się powiększać. Producenci filmów dofinansowanych ze środków ŚFF muszą wydatkować na terenie województwa minimum 50% otrzymanych środków.

 

Droga tradycyjna to ta, w której projekty (spełniające wymagania formalne) kierowane są do oceny ekspertów, a następnie na podstawie ich rekomendacji komisja podejmuje decyzje o wyborze dofinansowania przyszłych filmów, a ich producenci zapraszani są do negocjacji umowy koprodukcyjnej. Wyłonione w ten sposób produkcje mogą otrzymać do 50% dofinansowania. Wnioski przyjmowane są raz w roku, w terminie ogłoszonym przez Śląski Fundusz Filmowy, a środki są rozdysponowywane w ramach jednego naboru.

 

Ścieżka crowdfundingowa: pojawiła się w 2014 roku jako alternatywa wobec tradycyjnego sposobu finansowania związanego z wcześniejszą oceną ekspercką wniosków. Ci producenci, którzy nie chcą poddawać projektu ocenie eksperckiej mogą wybrać właśnie ścieżkę crowdfundingową. Muszą jednak wcześniej zebrać 50% budżetu filmu w drodze crowdfundingu. Przy spełnieniu tego warunku producent (jeśli projekt spełnia wymagania formalne takie same jak w tradycyjnej formie aplikowania) otrzymuje ze środków Śląskiego Funduszu Filmowego wsparcie pozwalające na pokrycie maksymalnie 30% kosztów produkcji filmu.

Nabór wniosków ścieżką crowdfundingową jest ciągły, o środki aplikować można cały rok, pod warunkiem, że pula pieniędzy przeznaczonych na realizację tej ścieżki nie została wyczerpana. A zatem kto pierwszy ten lepszy. – Dzięki tej możliwości już na etapie poprzedzającym produkcję, film jest weryfikowany przez potencjalnych widzów. Jeśli uzyska wkład crowdfundingowy, fundusz automatycznie zamyka mu budżet, zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie.